Mizo Adventist Logo_Tarry

THLARAU 25 TÂN KE KHING KHAT

Picture

KUM 2017 khân Phylis Odindo-i ke dinglam chu a lo na vâwt vâwt mai a. A nâ chu a zual zêla tawrh hrehawm zet mai a lo ni a. Phylis chuan Kenya rama sorkar damdâwi in lian Kisumu-a mi chu a pan a, mahse anpui theitu tûr rêng an awm lo. Khatih lai tak khân medical staff zawng zawngte chuan nawrh hun an lo hmang mêk a ni.
Sum hman tûr a neih loh avângin tih ngaihna dang vak pawh a awm lo va, Phylis-i chuan clinic tê tak tê a pan a. Chuta doctor pawh chuan X-ray han tihsakna tûr hmanruâ pawh an nei lo va. A ke nâ chu a lo ensak vê vêl mai mai a, tan a rawt ta hial sî a ni.

Phylis-i hmeithai, fapa puitling tawh nei mai a nih avângin ke tan nih chu a duh lo. Chutiang chuan inah a hâwng leh ta zâwk a. Mahse, a ke nâ chu a ziâawm thei mai lo va, a inentîrna clinic-ah bawk chuan a kal leh a. Doctor chuan a khûp hnuai deuhah hian a lo tansak ta ngê ngê a ni. 
Chuta anga chawlhkâr thumna vêlah chuan, Phylis-i chu a khawsik a sâng viau mai a. Chêt pawh a che thei bawk sî lo. X-ray tihtîr tûrin hospital lian an panpui a, chuta doctor chuan a kê chu a ṭawih tih a lo hrilh a. A khûp chung lam a lo thleng hman tawh a. Chuvâng chuan a khûp khalha tan nawn a ngaih tûr thû a hrilh bawk a.
Zai a nih tâk hnû chuan Phylis-i chu damdâwi inah chuan a awm zui a. A hat chhuah mai theih loh avâng chuan thih maite pawh a hlâuthâwng hman deuh a. Chuvâng chuan Kenya-Re Seventh-day Adventist Church-a Women’s Ministry director, Anna-i chu a kohtîr ta a. 
Anna-i chu lo kalin, Phylis-i chu chîk takin a’n en a, a thi êp niin a hria a. hahnemngai takin a awngaisak ta a ni. awngaisak a nih zawh chuan Phylis-i chu a lo ziâawm deuh sawt a, awngaisak chhunzawm zêl tûrin Anna-i chu a chah nghâl a. Anna-i pawh chuan a lo dîlpui zêl tûr thûin a thlamuân a, thil intûr a pe bawk a. 
A tûkah chuan, Anna-i chuan a va kan leh a, kohhran hmeichhe dang eng emaw zâtin an zui bawk a. Chûng ho chu a tûkah, tûklehah pawh an lo kal fo va. Church pastor leh upâte pawhin an tlawh a, fuihna thûte hrilhin, an awngaisak bawk a. 
Phylis-i pawh chu a mutna khumah chuan a awngai vê ta a.
Zai a nih tâk hnû chuan Phylis-i chu damdâwi inah chuan a awm zui a. A hat chhuah mai theih loh avâng chuan thih maite pawh a hlâuthâwng hman deuh a. Chuvâng chuan Kenya-Re Seventh-day Adventist Church-a Women’s Ministry director, Anna-i chu a kohtîr ta a. 
Anna-i chu lo kalin, Phylis-i chu chîk takin a’n en a, a thi êp niin a hria a. |hahnemngai takin a awngaisak ta a ni. Ṭawngaisak a nih zawh chuan Phylis-i chu a lo ziâawm deuh sawt a, awngaisak chhunzawm zêl tûrin Anna-i chu a chah nghâl a. Anna-i pawh chuan a lo dîlpui zêl tûr thûin a thlamuân a, thil intûr a pe bawk a. 
A tûkah chuan, Anna-i chuan a va kan leh a, kohhran hmeichhe dang eng emaw zâtin an zui bawk a. Chûng ho chu a tûkah, tûklehah pawh an lo kal fo va. Church pastor leh upâte pawhin an tlawh a, fuihna thûte hrilhin, an awngaisak bawk a. 
Phylis-i pawh chu a mutna khumah chuan a awngai vê hîn a. 
“Aw Pathian, ka chungah zahngai hrâm ang che, fapa pakhat chauh nei ka nih hi! “ tiin a chham a. 
A pasal khân kum 11 vêl kal ta khân a thihsan tawh a, amah chauhin a fapa neih chhun chu a enkawl a, ani lah chuan Adventist kohhran a chhuahan bawk sî a ni. A fapa tithinrim êm êmtu chu, a pâ thiha a pâ chhûngten an chênna leh thil neih zawng zawng an chhuhsak vek chu a ni a. . Anni chuan a pâ thih chhanah khân a nupui chu an puhmawh tlat a, chuvâng chuan a thil neih zawng zawng chu an chhuhsak ta vek mai a ni. Kenya ram hmun henkhatah chuan pasal thih chhanah hian an nupuite hi bûrbun niin, an thil neih hi an chhuhsak fo hîn rêng a. Chutiang chu Phylis-i chungah pawh a thleng vê a ni. 
Kohhran member-te chuan nî tinin Phylis-i chu an tlawh hîn a. Chutiang chuan hospitala a awm thla thum chhûng chu an tî ṭhîn a. 
“Aw Pathian, ka chungah zahngai hrâm ang che, fapa pakhat chauh nei ka nih hi! “ tiin a chham a. 
A pasal khân kum 11 vêl kal ta khân
a thihsan tawh a, amah chauhin a fapa neih chhun chu a enkawl a, ani lah chuan Adventist kohhran a chhuahan bawk sî a ni. A fapa tithinrim êm êmtu chu, a pâ thiha a pâ chhûngten an chênna leh thil neih zawng zawng an chhuhsak vek chu a ni a. . Anni chuan a pâ thih chhanah khân a nupui chu an puhmawh tlat a, chuvâng chuan a thil neih zawng zawng chu an chhuhsak ta vek mai a ni. Kenya ram hmun 
henkhatah chuan pasal thih chhanah hian an nupuite hi bûrbun niin, an thil neih hi an chhuhsak fo hîn rêng a. Chutiang chu Phylis-i chungah pawh a thleng vê a ni. 
Kohhran member-te chuan nî tinin Phylis-i chu an tlawh hîn a. Chutiang chuan hospitala a awm thla thum chhûng chu an tî a. A hospital awm mante pêksakin, health insurance-te pawh an tihfelsak vek a. 
Amâ in luah hawha a lo kîr leh hnûah pawh, kohhran mîte chuan ha takin an ngaihsak zui zêl a, a nî tin mamawhte pawh an phuhrûksak zui zêl a ni. 
Chumi hnû chuan thil mak deuh mai a lo thleng a. Hospital- a damlo awm vê zînga mi 8 lai chuan baptisma chan an rawn dîl a nih chû! Kohhran member-ten Phylis-i an ngaihsak leh a chunga ngilneihna an lantîr vâng khân an rilrû a hneh êm êm a, chuvâng chuan kohhrana rawn inpêk an duh vê ta hial mai a ni. 
Chumi hnû lawkah, Phylis-i chênna kianga nûpa tuâk sarihte pawhin baptisma chan an rawn dîl a. A chunga kohhran hoten hmangaih-rawngbâwlna an neihsak dân kha maktiin, an rilrû a hneh êm vâng a ni. Hmun dang daiha awm Phylis-i nûin a rawn tlawh um pawhin, Kenya-Re kohhrana Women’s Ministry department mîte chuanPhylis-i tân prayer breakfast an tih chu an rawn neihpui a. A nû hi Kristian kohhran dang pakhat member ruh vê tak mai hi a ni a, ani chuan maktiin, a lâwm hlê mai a. Adventist kohhranah a inpêk phah vê ta hial a nih chû! Tichuan a hnû deuh lawkah Phylis-i laizâwnnu pakhat nên baptisma an chang dûn ta a ni. 
Phylis-i lâwm a kim nân, a fapa pawh chuan baptisma changin, kum 2018 khân Kenya-Re Adventist biak inah nupui aneitaani! 
Phylis-i kê tansak a nih aang khân mi 25-in baptisma an chang ta a. Phylis-i chuan thil inthleng lâwmawm tak niin a hria a ni. 
“Ka kê tan a nih zâra ka fapa neih chhunin kohhran a belh leh tâk avâng hian Pathian chu ka fak a ni. Ke khingkhat chauh nei ni mah ila, kei leh kan chhûngkaw tân thlarau lam hlâwkna nasa tak min têltîr a. Chû chauh ni lo vin, mi duhawm tak tak 25 lai Pathian hnêna hruai an ni bawk, “ tiin hlim takin a sawi hîn a ni. 

Ziaktu: Andrew McChesney

Post a comment